Davant la quantitat de gent que ens esteu preguntant, volem aclarir:

NO s’estan demanant voluntaris o voluntàries entre la ciutadania per a muntar el dispositiu de les Eleccions Municipals i Autonòmiques. El dispositiu el muntaran treballadors i treballadores de l’Ajuntament degudament acreditats davant la Junta Electoral i es desenvoluparà de manera habitual.

NO s’està deixant de pagar les hores extraordinàries. L’ajuntament sempre ha pagat les hores extraordinàries als qui ha pogut acreditar-les. Aquelles persones que no tenien el fitxatge regularitzat referent a l’any 2022 -havent-hi qui no havia fitxat més de la meitat de les hores anuals de la jornada ordinària sense comptar les hores extraordinàries- se’ls havia donat dues oportunitats, mitjançant ordre, i fins i tot havent-hi delegats sindicals que es van prestar a ajudar-los a regularitzar-ho i rebutjant aquesta ajuda. En veure que no es realitzava el pagament al no tindre el fitxatge en regla, han demanat una tercera vegada per a regularitzar-lo a la qual cosa hem accedit. Fitxar és obligatori per llei des de l’any 2019 i afecta a tots els treballadors i treballadores de l’Estat sense excepció.

– Estem alarmats de la quantitat de perfils falsos, aprofitant la finestra d’oportunitat de les eleccions, per a abocar informació falsa i de veure candidats/as que són actualment regidors/as i que es permeten -i s’han permés durant la legislatura- el luxe de parlar sense contrastar la informació amb l’Equip de Govern. Agraïm als qui ens pregunteu directament informació que no és susceptible d’estar pregonant amb comunicats per la legislació de protecció de dades.

– Això ens fa pensar: Quin tipus de govern ens poden oferir formacions que es consoliden en carronyar el que pregonen perfils falsos i mentides?

– Volem informar d’actes vandàlics orientats a intentar deixar en suposada evidència la infraestructura de l’ajuntament com la baixada intencionada dels diferencials del Barri Sant Rafael o el sabotatge de cadenats de Parcs i Jardins perquè el cap de setmana no es pogueren obrir. Gràcies als qui donareu la veu d’alarma.

– També volem informar del mal gust d’unes certes formacions polítiques les quals els seus integrants es dediquen a ratllar els nostres cartells electorals o posen pancartes en llocs on estan les nostres i on tradicionalment no han posat. No interposarem denúncia davant la Junta Electoral perquè creiem que es retraten asoles.

– Continuem lluitant per les persones del carrer, pel progrés i pel futur de Tavernes Blanques. Ho fem amb la mateixa tenacitat amb el qual vam ser l’ajuntament que va estar al peu del canó en la COVID-19 i amb el qual et demanem la confiança per a acabar allò que la pandèmia no ens va deixar.

 

>> Aquest serà el nostre únic comunicat referent a aquesta situació i de les futures mentides que estan per abocar-se en els pròxims dies. <<

A Tavernes Blanques, a 23 de maig de 2023.

 


 

NO se están pidiendo voluntarios o voluntarias entre la ciudadanía para montar el dispositivo de las Elecciones Municipales y Autonómicas. El dispositivo lo montarán trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento debidamente acreditados ante la Junta Electoral y se desarrollará de manera habitual.

NO se está dejando de pagar las horas extraordinarias. El ayuntamiento siempre ha pagado las horas extraordinarias a quienes han podido acreditarlas. Aquellas personas que no tenían el fichador regularizado referente al año 2022 -habiendo quién no había fichado más de la mitad de las horas anuales de la jornada ordinaria sin contar las horas extraordinarias- se les había dado dos oportunidades, mediante orden, e incluso habiendo delegados sindicales que se prestaron a ayudarles a regularizarlo y rechazando dicha ayuda. Al ver que no se realizaba el pago al no tener el fichador en regla, han pedido una tercera vez para regularizarlo a lo cual hemos accedido. Fichar es obligatorio por ley desde el año 2019 y afecta a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado sin excepción.

– Estamos alarmados de la cantidad de perfiles falsos, aprovechando la ventana de oportunidad de las elecciones, para verter información falsa y de ver candidatos/as que son actualmente concejales/as y que se permiten -y se han permitido durante la legislatura- el lujo de hablar sin contrastar la información con el Equipo de Gobierno. Agradecemos a quienes nos preguntáis directamente información que no es susceptible de estar pregonando con comunicados por la legislación de protección de datos.

– Esto nos hace pensar: ¿Qué tipo de gobierno nos pueden ofrecer formaciones que se cimentan en carroñar lo que pregonan perfiles falsos y mentiras?

– Queremos informar de actos vandálicos orientados en intentar dejar en supuesta evidencia la infraestructura del ayuntamiento como la bajada intencionada de los diferenciales del Barrio San Rafael o el sabotaje de candados de Parques y Jardines para que el fin de semana no se pudieran abrir. Gracias a quienes distéis la voz de alarma.

– También queremos informar del mal gusto de ciertas formaciones políticas cuyos integrantes se dedican a rallar nuestros carteles electorales o ponen pancartas en lugares donde están las nuestras y donde tradicionalmente no han puesto. No vamos a interponer denuncia ante la Junta Electoral porque creemos que se retratan solos.

– Seguimos luchando por las personas de a pie, por el progreso y por el futuro de Tavernes Blanques. Lo hacemos con el mismo tesón con el que fuimos el ayuntamiento que estuvo al pie del cañón en la COVID-19 y con el que te pedimos la confianza para acabar aquello que la pandemia no nos dejó.

 

>>Este será nuestro único comunicado al respecto de esta situación y de las futuras mentiras que están por verterse en los próximos días.<<

En Tavernes Blanques, a 23 de mayo de 2023.